środa, 17 Lipiec 2024,
imieniny obchodzą: Aleksy, Martyna

Aktualności

A A A

Strona główna / Aktualności / Zawierciański Polski Czerwony Krzyż

Zawierciański Polski Czerwony Krzyż

data dodania: 2020-06-03 14:16:53

Zapobiegać i łagodzić ludzkie cierpienie, a także chronić ludzką godność,nie zważając przy tym na narodowość, rasę, płeć, religię lub przekonania polityczne.

A..B.:Zapobiegać i łagodzić ludzkie cierpienie, a także chronić ludzką godność,nie zważając przy tym na narodowość, rasę, płeć, religię lub przekonania polityczne. Taki cel wyznaczył sobie Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który powstał z inicjatywy szwajcarskiego filantropa, Henri Dunanta, w latach 60. XiX wieku. Jego starania w celu zapewnieniu pomocy ofiarom wojen dały początek ruchowi humanitarnemu, zrzeszającemu miliony wolontariuszy ze wszystkich krajów świata. Polskie struktury Czerwonego Krzyża zaczęły powstawać tuż po odzyskaniu niepodległości. 18 stycznia 1919 r. w Warszawieutworzono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W Zawierciu organizacją, która kierowała się ideami ruchu czerwonokrzyskiego, było wówczas „Koło opieki  nad żołnierzami”. Zostało ono przekształcone w roku 1920 w miejscowy oddział Czerwonego Krzyża. Od tego czasu działa nieprzerwanie. Jego aktywności nieprzerwała nawet wojna i okupacja niemiecka, ponieważ zawierciański odział, podobnie jak cała polska struktura Czerwonego Krzyża, był chroniony przez Konwencję Genewską.  Mimo narzuconych ograniczeń, kontynuował on zatem swoją działalność. Dziś zawierciański oddział Czerwonego Krzyża podlega zarządowiokręgowemu w Katowicach. Działa niezależnie od władz  lokalnych i podmiotów związanych z nimi. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zawierciu zrzesza 387 członków i ponad 100 niezrzeszonych wolontariuszy. Prowadzą oni działalność charytatywną zarówno o zasięgu lokalnym, jak również włączająsię w inicjatywy ogólnopolskie. Przykładem tego może byćprzeprowadzana w szkołach ponadgimnazjalnych akcja krwiodawstwa,mająca charakter konkursu pod nazwą „Młoda Krew Ratuje Życie”. Każdego roku w trakcie jego trwania, zawierciański zarząd PCK pomaga okolicznym szkołom w zorganizowaniu na ich terenie akcji krwiodawstwa. W niektórych szkołach jest ona przeprowadzana nawet kilka razy w roku. Wszystko to zależy od możliwościzarówno szkoły, jak i samego PCK. Włodzimierz Nowacki – sekretarzzarządu rejonowego PCK w Zawierciu tłumaczy, iż niezwykle trudno jest uzgodnić i zorganizowaćtaką akcję. Dlatego PCK ustala plan działania z regionalnym centrum krwiodawstwa, bierze na siebie obsługę akcji oraz rozwiązywanie ewentualnych problemówwynikłych w jej trakcie. Odbywająca się od siedmiu lat akcja„Młoda Krew Ratuje Życie” trwa odpoczątku września do kwietnia,kiedy to podlicza się jej wyniki. Akcję przeprowadza się w takich godzinach, aby uczniowie mogli bez przeszkód oddać krew; najbardziej wyróżniający się młodzi krwiodawcy otrzymują drobne upominki. Warto wspomnieć, że w roku 2008 na terenie Zawierciazebrano 430 litrów krwi od ponad1000 osób, z których 524 stanowili uczniowie. Pan Nowacki szczególnieceni sobie jednak fakt, że samychchętnych do oddania krwi było 1284.Nieco inny charakter ma działalnoś ćw ramach programu „Złota Pomoc”. W jej trakcie w zawierciańskich przedszkolach zbierane są monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Wcześniej akcja ta nosiła nazwę ,,Gorączka Złota”, a zgromadzonefundusze przekazywano na szczeblu ogólnopolskim na finansowanie wypoczynku wakacyjnego najuboższych dzieci. Wraz ze zmianą nazwy zmieniły się teżcele, na które przeznaczone są fundusze zebrane w ten sposób. Obecnie pieniądze służą do sfinansowania wyprawek dla najuboższych przedszkolaków   zawierciańskich przedszkoli w ramach programu „Wyprawka dla żaka”. Zawierciański zarząd PCK działa też na wiele innych sposobów. Jego przedstawiciele sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi, które są im wskazane przez inne organizacje lub organy administracji państwowej. Prowadzona jest też zbiórka odzieży. PCK ma na terenie Zawiercia pojemnik, do którego składać można ubrania dla potrzebujących. Znajduje się on na ulicy Sienkiewicza, tuż przedsiedzibą zawierciańskich struktur PCK. W ciągu kilku ostatnich lat odzież zmagazynowaną przez PCK wydano ponad 300 osobom. Potrzebującym pomaga się także poprzez wydawanie żywności. Działalność ta napotyka jednak na pewne problemy. Nie może być ona bowiem prowadzona regularnie. Jedną z przeszkód ku temujest brak umowy między Urzędem Miasta w Zawierciu, a Bankiem Żywności. Zawierciański oddział zaopatruje się więc w produkty żywnościowe na mocy porozumieniaz częstochowskimi strukturami PCK. Przed Świętami Wielkanocnymi dzięki temu z Częstochowy do Zawiercia trafiły produkty żywnościowe o łącznejwadze ponad 600 kilogramów oraz 300 litrów mleka UHT. Zostały one rozdane 350 osobom, które do PCK skierowały Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. W planach są kolejne akcje rozdawania żywności, tym razem rozszerzone na wszystkie gminy powiatu zawierciańskiego. Jednak nie tylko pozyskanie żywności dla potrzebujących jest problemem. Kłopoty sprawia również  jej magazynowanie. Zawierciański oddział PCK nie ma bowiem należytych warunków, aby przechować otrzymaną żywność. Włodzimierz Nowacki twierdzi, że gdyby zawierciański PCK posiadałodpowiednie zaplecze, wówczasmożna byłoby prowadzić nie tylko częstsze rozdawanie żywności potrzebującym,ale również rozpocząć wydawanie zestawów obiadowych. Obecnie jednak zawierciańskiej struktury muszą się ograniczyć do nadwyżek żywności podarowanych przez PCK z Częstochowy PCK dba również o propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Cel ten realizowany jest głównie przez szkolne koła PCK. Obecnie na terenie powiatu zawierciańskiego działa ich 9 i zrzeszają łącznie 304 uczniów. W swojej działalności włączają się one zarówno w akcje organizowane przez PCK, jak i w szkolne inicjatywy prozdrowotne. Pan Nowacki podkreśla, że koła te mają ułatwione zadanie, gdyż w większości przypadków realizują one cele, które szkoła i tak musi wykonać z polecenia ministerstwa. Zaznaczajednak, iż regionalne struktury PCK nie ingerują w działalność młodzieży zrzeszonej w szkolnych kołach.Oferują natomiast pomoc w organizowaniu poszczególnychinicjatyw. Ze swojej strony, lokalny  zarząd PCK oczekuje jedynie sprawozdania z działalności szkolnych kół. Wedle słów Nowackiego, młodzież sama powinna wiedzieć, jakdobrze zadbać o zdrowie, a działalność PCK ma na celu jedynie pomóc im w tej kwestii. Wśród głównych zadań PCK znajduje się również nadzorowanieekshumacji. W ostatnich latach zadanie to było realizowane także przez oddział w Zawierciu. W roku 2005 i 2006 jego członkowie nadzorowali bowiem ekshumacje żołnierzy niemieckich, poległych w trakcie II wojny światowej. Ich ciała zostały przeniesione z terenówgminy Poręba na cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich.Na realizację wszystkich swych zadań PCK potrzebuje oczywiście funduszy. Wprawdzie w przypadkuakcji zleconych przez władzemiasta lub inne organy administracji państwowej PCK dostaje niezbędne środki, to nie zapewniają one pokrycia wszystkich kosztów. Pewna część funduszypochodzi z organizacji szkoleń pierwszej pomocy, które przeprowadza organizacja. Wciąż jednak najbardziej liczą się ludzie dobrej woli, którzy są gotowi wspomóc działania PCK. Włodzimierz Nowacki wspomina tu szczególnie zawierciańską Spółdzielnię Mieszkaniową „Zawiercie”, która wspiera akcje krwiodawstwa na tereniemiasta. Innym sponsorem, o którym szczególnie często wspomina pan Nowacji, jest hurtownia artykułów biurowych Biuro-Set, od lat wspomagająca akcję „Wyprawkadla żaka”. Trzeba również pamiętać, że osoby działające w PCK często angażują w to swoje własne zasoby, w tym najważniejsze z nich, czyli wolny czas i pracę. Sam Włodzimierz Nowacki jest emerytem, który poświęca wolny czas na działalność charytatywną. Na koniec należy wspomnieć o jednej z największych trudności zawierciańskiego PCK. Ma ona charakter formalny. Odział PCK w naszym mieście nie posiada osobowościprawnej i w efekcie podporządkowanyjest rejonowym strukturom PCK w Katowicach. Utrudnia to podejmowanie wielu działań, które muszą zostać wcześniej uzgodnione z zarządem w Katowicach.Sprawia to, że zawierciański oddział PCK nie może zawierać żadnych umów prawnych, w tym także tych z Urzędem Miasta. Natomiast podpisanie umowy między UM Zawiercie a zarządem PCK w Katowicach jestczasami trudne do osiągnięcia. Odpowiedź Włodzimierza Nowackiego i całego zawierciańskiegooddziału PCK na wszystkiete problemy, jest prosta: „Jak możemy, tak pomagamy”.

Małgorzata Komenda z dniem 1 września br. została Pełnomocnikiem Prezydenta Zawiercia do spraw Organizacji Pozarządowych. Dozadań nowego Pełnomocnika należeć będzie m.in. koordynowanie współpracy Miasta Zawiercie z organizacjami pozarządowymi, realizowanie polityki miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizowanie spotkań władz samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pełnomocnik przyjmujew Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta (ul. Piastowska 1, MOK), tel. 32 672 43 31, w godzinach 9.00–12.00, po telefonicznym umówieniuterminu spotkania. Poniżej przedstawiamy krótką rozmowę Janusza Bieńkowskiego z Małgorzatą Komendą. 

J. B.:Czy przed objęciem funkcji Pełnomocnika Prezydenta ds. NGO miała Pani okazję współpracować z III sektorem ub działać w jakimś stowarzyszeniu?
 

M.K.: Miałam już przyjemnośćw spółpracować z organizacjami pozarządowymim.in. z Uniwersytetem III Wieku i Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej.Poznałam dzięki temu jak ludzie zaangażowani w te organizacje funkcjonują, jak pracują, mogłam poznać ich potrzeby i zakres ich działalności.

J.B.:Jakie postawiła sobie Pani cele obejmując stanowisko Pełnomocnika?

M.K.:Chciałabym, by współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi była bliska. Zależy mi na tym, by dobrze poznać potrzebyorganizacji i wiedzieć jak im można pomóc.

J.B.:Czy w najbliższym czasie zostaną podjętekonkretne działania urzeczywistniające te cele?

M.K.:Pod koniec roku będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zawiercie plan konkursów przygotowanyna podstawie formularza zadań publicznych do realizacji w 2010 r. Formularz jest na stronie Urzędu Miasta – zawiercie.eu. Zachęcam organizacje do skorzystania z tej formy współpracy.Myślimy również nad spotkaniem noworocznym, które miałoby inaugurować współpracę z organizacjami pozarządowymi.

J.B.:Czy po powołaniu Pełnomocnika Pan Prezydent planuje kolejne działania usprawniające współpracę z organizacjami pozarządowymi?

M.K.: Intencją Pana Prezydenta jest jak najlepsza współpraca z organizacjami pozarządowymi. Z tego powodu został powołany Pełnomocnik.Główny zadaniem pełnomocnika jest rozpoznawanie potrzeb trzeciego sektora i możliwie jak największe odpowiadanie na te potrzeby.

J.B.:Kiedy można się spodziewać konkursów na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych? 

M.K.: Zachęcam do odwiedzania strony Internetowej Urzędu Miasta i śledzenia informacji na BIP-ie. Jak wspomniałam wcześniej będzie ogłoszony plan konkursów. Zachęcam również organizacje do wspólnego tworzenia planu współpracy i zgłaszania propozycji dotyczącychprzyszłych działań. 

J.B.:Prezydent podczas spotkań organizowanychprzez Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w 2008 roku poparł idee utworzenia inkubatora dla organizacji pozarządowych. Czy rodzące się wówczas założenia zmierzają do realizacji?

M.K.:Postulat utworzenia inkubatora ma pełne zrozumienie ze strony Pana Prezydenta.Jednym z zamierzeń do przyszłej realizacjijest przygotowanie koncepcji stworzenia takiego  inkubatora.

Artykuł archiwalny rozmowa  Malgorzaty Bieńkowskiego 

Zawiercianin 01 jesień 2009 

Wydawca:

Centrum Inicjatyw Lokalnych
42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 14

Pomóż nam rozwijać serwis:
1%

Podaruj 1% podatku
KRS: 0000215720